O nás

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o., Krajné

zabezpečuje od 1. januára 2016 dlhodobú starostlivosť o klientov, podľa
zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorí:a) dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b) dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov, alebo
c) ide o fyzickú osobu (nedôchodkového veku), ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebuje 24-hodinovú opateru.

V súčasnosti môže poskytnúť starostlivosť 80 klientom. Obec Krajné sa nachádza medzi mestami Piešťany a Myjava.


Poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti:

 • stravovanie 5x denne
 • bývanie v dvojlôžkových izbách s predsieňou a sociálnym zariadením
 • zaopatrenie (pranie, žehlenie, upratovanie)
 • komplexná opatrovateľská starostlivosť

Poskytovanie ďalšej starostlivosti:

 • poradenské služby
 • záujmová a kultúrna činnosť
 • činnostná terapia

Postup a podmienky prijatia do zariadenia

POSTUP AKO POŽIADAŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY


Podmienky prijatia do zariadenia vyplývajú zo Zákona o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z. V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné dodržať následovný postup:


1. VYPLNIŤ A PREDLOŽIŤ NÁSLEDOVNÉ TLAČIVÁ (nájdete na našej webovej stránke v sekcií Tlačivá)

 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu (podpis žiadateľa musí byť úradne overený notárom alebo matrikou)


2. K TLAČIVÁM V BODE 1 DOLOŽIŤ:

 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál alebo overená kópia, ak už bolo vydané)
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne


POSTUP K ZÍSKANIU ROZHODNUTIA O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU


1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení mestského úradu alebo obecného úradu v mieste trvalého bydliska. Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je vyjadrenie lekára ( lekársky nález) o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý musí vyplniť a potvrdiť ošetrujúci lekár. Na základe tohto lekárského nálezu bude vypracovaný zdravotný posudok. Pracovník oddelenia sociálnych služieb vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje na základe individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti sociálny posudok. Ich výsledkom je stupeň odkázanosti na sociálnu službu (určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté / príloha č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).


POSTUP PRI BEZODKLADNOM, ŽIVOT ALEBO ZDRAVIE OHROZUJÚCOM PRÍPADE KLIENTA


Podľa § 8 odst. 6 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, v prípade bezodkladnej, život a zdravie ohrozujúcej situácií, uzatvára naše zariadenie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb po dohode s príslušným obecným úradom alebo mestským úradom. Po uzatvorení zmluvy klient dodatočne požiada príslušný obecný úrad alebo mestský úrad o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následne Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Zoznam potrebných vecí pri nástupe klienta do zariadenia

1. ŽIADOSŤ A DOKLADY
 • Vypísaná a podpísaná žiadosť o umiestnení v našom zariadení
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, spolu s posudkom
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Vyhlásenie o majetku
 • Občiansky preukaz
 • Kartička poistenca
2. OD LEKÁRA
 • Výstupnú správu alebo Potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne pre lekára, ktorý priamo spolupracuje s našim zariadením, žiadateľ sa odhlási z evidencie obvodného lekára v mieste jeho trvalého bydliska a prinesie o tom doklad, ktorý obsahuje podpis lekára a dátum odhlásenia
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 7 dní
 • Posledná terapia – lieky, gramáž, dávkovanie
 • Lieky v orginálnom balení (lieky na mesiac vopred)
 • Alergie na lieky alebo potraviny
3. OSOBNÉ VECI
 • Zdravotné pomôcky (ak klient používa – napr. barle, chodítko, prenosné WC, invalidný vozík).
 • Hygiena- toaletné mydlo, sprchový gél, hygienické vreckovky, toaletný papier, zubnú pastu, zubnú kefku, hrebeň, špongiu na umývanie, holiace potreby, šampón, uteráky a osušky.
 • Inkontinenčné potreby – (u inkontinentných klientov doniesť na mesiac vopred – napr. plienky, podložky, vložky a ďalší ošetrujúci materiál-vlhčené utierky, čistiaca pena, krém na ošetrenie pokožky).
 • Oblečenie, domáce oblečenie (tričko, tepláky – aspoň 6 ks), prezuvky- pevná obuv (nie šľapky), ponožky- podkolienky-pančuchy, zimná, letná obuv, teplý sveter, kabát, pyžamo - nočná košeľa, župan, spodná bielizeň – aspoň 8ks, nohavice – sukňa, ostatné veci podľa uváženia. Odev bude v našom zariadení označený z vnútornej strany menom a priezviskom prijímateľa sociálnej služby.
 • Paplón, vankúš, návlečky (iba v prípade, že chce mať klient vlastné).
 • Deka, maličkosť, ktorá by pripomínala klientovi domov.

Poskytované služby

Stravovanie

5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Pri diabetickej diéte je pre klienta II.večera . Strava je podávaná v jedálni, ktorá je bezbariérová. V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbu.

Ubytovanie

 • Ubytovanie tvorí 20 ubytovacích buniek s dvoma izbami, predsieňou a sociálnym zariadením.
 • Dvojlôžkové izby sú vybavené polohovateľnými posteľami, nočnými stolíkmi s lampou a komodou. V predsieni sa nachádzajú skrine, slúžiace ako úložný priestor pre všetky veci klienta a oddychový kútik so stolíkom a stoličkami. Kúpeľňa je vybavená vaňou, zrkadlom a umývadlom. Súčasťou ubytovacej bunky je aj samostatné WC.

Starostlivosť

Komplexná opatrovateľská starostlivosť, ktorú zabezpečuje nepretržite službukonajúci personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.

Ďalšie činnosti

 • zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých
 • výchovná činnosť, ktorej cieľom je vypracovať klientom individuálne plány rozvoja osobnosti (IPRO) s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti a záujmy
 • pranie, žehlenie a upratovanie
 • aktivity a pracovná terapia na báze dobrovoľnosti
 • knižnica
 • úschova cenných vecí

Cenník

Cenník pre prijímateĺov sociálnych služieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti so stupňom IV. - VI. , resp. II. až VI., v prípade, že ide o odkázanosť na Zariadenie opatrovateľskej služby.

 • Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe 480 - 532,50 eur/mesiac vrátane stravovania (racionálna strava, diéta: žlčníková, diabetická, neslaná, kašovitá, bezlepková), upratovanie, pranie a údržba šatstva a bielizne, žehlenie a ďalších záujmových činností.
 • Ubytovanie na jednolôžkovej izbe je 690 - 742,50 eur/mesiac

Bližšie informácie o výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v našom zariadení Vám budú poskytnuté na:
Mobil: 0905 651 109
E-mail: zps.krajne@gmail.com

Cenník:


Vážení príbuzní a priatelia našich klientov, vzhľadom k momentálnej situácii vás ubezpečujeme, že:
1) sledujeme informácie, sme v spojení s RÚVZ,
2) máme plán preventívnych opatrení,
3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény,
4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
Kontaktná osoba pre prípadnú komunikáciu je, v čase od 8:00 do 12:00, p. Mgr. Ľudmila Gressnerová na telefónnom čísle 0905 651 109, e-mail: zps.krajne@gmail.com


Zabezpečenie ochrany klientov DSS a personálu DSS počas pandémie COVID-19


Krízový plán

Tlačivá

Adonis n.o., Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby


Vyhlásenie o majetku


Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa


Výročné správy

Výročná správa 2016


Výročná správa 2017


Výročná správa 2018


Fotogaléria

Adresa

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o.
Krajné 292
916 16 Krajné

Sociálne oddelenie: 0905 651 109
Zdravotná sestra do 19:00: 032/381 14 96
Vrchná sestra: 0905 223 780
Sekretariát riaditeľa: 0905 261 580
E-mail: zps.krajne@gmail.com

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nám pošlite správu.